Click any player to see his or her stats

Rank Name Raw Score Score Chombos

2016-05-30

1 Edwin Dizon 54.3K 44.3 0
2 Hiroki 20.6K 0.6 0
3 Mikio 13.5K -16.5 0
4 Alex Tada 11.6K -28.4 0
1